{name=headline, data=Erie Man Prepares for Boston Marathon, type=text_box, options=[]}

Boston Marathon