College Baseball: Ashland 1 Mercyhurst 8 F/GM 1 ; Ashland 6 Mercyhurst 4 F/GM 2